bgdeen
logoЗа нас

 • ИСТОРИЯ

  Държавно предприятие Българо-германски център за професионално обучение” – клон Смолян е наследник на Българо–германски център за професионално обучение – гр.Смолян, който е създаден с Постановление на МС № 283 от 23.11.2007г. към Министъра на труда и социалната политика в рамките на проект „Насърчаване на професионалното обучение на възрастни и заетостта в РБългария”.

  Проектът e финансиран от българското и германското правителствo и община Смолян, с изпълнител  „ГОПА Консултантс” по възложение на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ ). Официалното откриване на БГЦПО – Смолян се състоя на 22.11.2010г.

  През 2009-та  БГЦПО – Смолян получи лицензия № 200912804/ 10.12.2009 от НАПОО за извършване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация. На 01.07.2011г. е обединен с останалите четири Българо-германски центъра в държавно предприятие с Централно управление и седалище в гр. София.

  ДП „БГЦПО” – клон Смолян разполага с модерна материално-техническа база, която се състои от две сгради: учебен корпус и хотел/ интернат. Основната дейност на центъра е свързана с организиране и провеждане на професионално обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и обучение за усвояване на ключови компетентности на възрастни в областта на туризма, както и консултиране на начинаещи предприемачи в малкия и среден бизнес.

 • МИСИЯ, ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ

  МИСИЯ

  Мисията на ДП „БГЦПО“ клон Смолян е провеждането на качествено професионално обучение, ориентирано към реалните потребности на пазара на труда.

  ЦЕЛ

  Главна цел е разкриване и предоставяне на по-добри възможности пред безработни и заплашени от безработица лица и повишаване на професионалната квалификация на заетите.

  ПРИОРИТЕТИ

  • Реализиране на качествено обучение за възрастни чрез ориентирано към действие обучение в сферата на туризма, икономиката, техниката, информационните технологии и чуждите езици;
  • Разработване и въвеждане на иновации в сферата на професионалното обучение в съответствие с държавните образователни изисквания и потребностите на пазара на труда;
  • Взаимодействие с фирми от бизнеса за проучване тенденциите относно изискванията към персонала за разработване и предлагане на актуално професионално обучение.