bgdeen
logoАнглийски език

     Курсът по английски език представлява комплекс от знания, умения и нагласи, вътрешна мотивация за учене и усъвършенстване, задълбоченост, активно търсене на информация и прилагане в практиката на наученото, създаване на предпоставки за надграждане
на знания и умения.
     Учебната програма за обучението по КК 2 „Общуване на чужд език “ е разработена съгласно изискванията на ЗПОО за разработване на учебни програми за обучения по ключови компетентности, с Общата европейска езикова рамка и с Европейската референтна рамка за
ключови компетентности.
     Обучението се провежда, съгласно Европейската езикова рамка с 6 нива на езикови компетенции:

  • А1 –Елементарна употреба на езика(начално ниво)
  • А2-Елементарна употреба на езика (междинно ниво)
  • В1-Независима употреба на езика (поддържащо ниво)
  • В2-Независима употреба на езика (свободно владеене)
  • C1-Компетентна употреба на езика (владеене и ефективно прилагане)
  • С2-Компетентна употреба на езика(съвършено владеене)

     Обучението е чрез самофинансиране и се провежда в делнични/работни дни (възможни са изключения за провеждане на часове в събота), в дневна присъствена форма. Общият брой учебни часове е 100 в съчетание между теория и практически упражнения. Учебният процес се осъществява от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит, прилагащи съвременни интерактивни подходи, методи и техники.
     Успешно завършилите обучението – след полагане на писмен изпит – тест, получават удостоверение за придобита ключова компетентност.
     Удостоверението се издава съгласно всички изисквания на ЗПОО и се регистрира