bgdeen
logo



Инициативност и предприемачество

 • ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА:

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 УЧ. Ч.
  • ДОКУМЕНТ: УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТА КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
 • ЗАПИСВАНЕ:

  • РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ В ДБТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
  • РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОДАВАТ ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ НА ДП БГЦПО – ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
 • ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Придобиват се знания и умения за:

  • формиране на специфични знания и умения за извършване на икономически дейности;
  • проверка на мотивацията и нагласата за и стартиране на собствен бизнес;
  • придобиване на знанията и уменията за поемане и оценка на риска, планиране и ръководство на проекти;
  • възможност за реализация на участниците на пазара на труда, включително за започване на собствен бизнес.
 • СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  В рамките на курса се изучават следните модули:

  • Предприемачеството в сферата на малкия и средния бизнес – обща икономическа култура.
  • Бизнес планиране.
  • Разработване на концепция за стартиране на собствен бизнес.
  • Предприемчивост.

  При осъществяването на това обучение ДП БГЦПО използва актуализирана учебна програма на база опита от проект GEP VET – Програма „Учене през целия живот”, „Трансфер на иновации”, в който участва като партньор на обучаваща институция КАТРО България. Учебната програма е изготвена на основа опита на водещи партньори от Германия и Словакия и обединява темите по предприемаческа култура и предприемчивост.
  Учебният процес се осъществява от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит, прилагащи съвременни интерактивни подходи, методи и техники на обучение.
  Успешно завършилите обучението – след полагане на писмен изпит – тест, получават удостоверение за придобита ключова компетентност.