bgdeen
logoМЛАД ШАНС

Шанс за младежи в риск (млад шанс)

jpgБенефициент: 

Държавно предприятие „Българо –германски център за професионално обучение” (ДП „БГЦПО”)

Номер на проекта: BG051РO001-7.07.- 0240 – С001

Продължителност: 7 май 2013 – 31 декември 2014

Екип на проекта: ДП „БГЦПО” – клон Пазарджик, ДП „БГЦПО” – клон Плевен, ДП „БГЦПО” – клон Стара Загора, ДП „БГЦПО” – клон Царево, ДП „БГЦПО” – клон Смолян

 Партньори:

 • Internationaler Bund, Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. Интернационалер бунд (Международен съюз), IB
 •  Berufsförderungsinstitut Oberöstereich (Институт за насърчаване на професионалното обучение Горна Австрия)

 Цел на проекта: Проектът цели повишаване на социалните и методически компетентности на преподавателите от клоновете на ДП „БГЦПО” за работа с младежи в риск на пазара на труда и развиване на техните персонални качества като преподаватели на възрастни. Неговите резултати ще създадат условия за подобряване на конкурентоспособността и повишаване на пригодността за заетост на безработни младежи от уязвимите / рисковите групи на пазара на труда посредством реализирането на комплекс от мерки, отговарящи на техните специфични потребности от обучение по ключови компетентности и мотивация за активно поведение на пазара на труда. 

Специфични цели:

 • Систематизиране на конкретните потребности на преподавателите от обучениеjpg
 • Проучване на опита на обучаващи институции в Германия и Австрия
 • Разработване на Модел за подготовка на младежи в риск за пълноценно включване в професионално обучение, учебен план и програма за обучение на мултипликатори и преподаватели
 • Разработване на Ръководство за преподавателите
 • Обучение на мултипликатори и преподаватели
 • Разпространяване на опита, придобит в Проекта, сред колеги от други обучаващи институции.

 Целева група: Преподаватели в клоновете на ДП „БГЦПО”, които провеждат професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на безработни лица, регистрирани в ДБТ, от групите в неравностойно положение на пазара на труда, предимно младежи до 29 години. 

Основни дейности:

 • Проучване на опита на обучаващи институции в Германия и Австрия – работни посещения и семинари
 • Разработване на български модел за работа с младежи в риск на пазара на труда и на учебен план и учебна програма за обучение на преподаватели на възрастни за работа с младежи в риск
 • Подготовка на мултипликатори – обучение, учебни посещения, разработване на Ръководство за преподаватели на възрастни
 • Обучение на преподаватели от клоновете на ДП „БГЦПО”, окончателна редакция на Ръководството за преподаватели на възрастни
 • Провеждане на социален експеримент – подготовка на младежи в риск на пазара на труда за включване в интензивно професионално обучение