bgdeen
logoПРО-МОТИВ

Повишаване на конкурентоспособността  чрез професионално и мотивационно обучение  „ПРО – МОТИВ“

Номер на проекта: ESF-110-09-12001

Бенефициент: ДП “Българо-германски център за професионално обучение”

Продължителност: 1 юли 2013 — 28 февруари 2014

Екип на проекта:

ДП “БГЦПО” – клон Пазарджик

ДП “БГЦПО” – клон Плевен

ДП “БГЦПО” – клон Стара Загора

ДП “БГЦПО” – клон Царево

ДП “БГЦПО” – клон Смолян

Обща цел на проекта: Подобряване на конкуренто­способността и повишаване на пригодността за заетост на безработни лица от рисковите гру­пи на пазара на труда посредством реали­зи­­ра­нето на комплекс от мерки, отговарящи на тех­ните специфични потребности и изиск­ванията на работодателите: обучения за при­до­би­ване на знания и умения по профе­сии и спе­­циалнос­ти, на ключови компетентнос­ти и мотивация за активно поведение на пазара на труда.

Специфични цели: Провеждане на професионално обучение за придобиване на първа степен на професио­нал­на квалификация по специалностите:

 • Текстообработване
 • Заваряване
 • Касиер

Провеждане на професионално обучение по част от професия

 • Оператор информационно осигуряване
 • Съ­труд­ник в малък и среден бизнес
 • Фризьор

Провеждане на обучение по ключови ком­пе­тент­ности

 • Общуване на чужд език
 • Англий­ски език ниво А1
 • Обществени и граж­дански компетентности
 • Инициатив­ност и предприемачество
 • Инициативност и предприемачество чрез конкурентно предим­ство в туризма чрез сомелиерство

Провеждане на мотивационно обучение на всички лица

Разработване на индивидуални планове за професионално развитие и усъвър­шен­ства­не на всички бенефициенти.

Целева група:

 • безработни лица, регистрирани в Дирекциите „Бюро по труда” в градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево и съответните региони
 • лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда
 • лица, навършили 16 години, с основно образование.