bgdeen
logoПРО-МО-ПРИ

Проект „ПРОфесионално обучение и МОтивация за учене и труд с цел постигане на ПРИгодност за заетост”

(ПРО-МО-ПРИ)

Национален план за действие по заетостта (НПДЗ 2014)

jpgПроектът е разработен от Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение” в изпълнение на публичните задачи на предприятието, чл.60а от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Главната цел е чрез организирането на качествено, практически ориентирано професионално обучение да се повиши пригодността за заетост на безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, с цел професионална реализация в реалната икономика. Приоритетна целева група на проекта са безработни лица до 29 год. с акцент върху подгрупата на младежите до 25 г. в съответствие с усилията за ограничаване на високата младежка безработица и неактивност като основна задача на Националния план за действие по заетостта през 2014 г. и в изпълнение на Европейската гаранция за младежта. В рамките на проекта ще се проведат обучения в петте клона на ДП „БГЦПО” на безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда” за придобиване на:

 • ключови компетентности;
 • първа, втора и трета степен на професионална квалификация;
 • квалификация по част от професия.

Ще бъдат обучени обучаващи на възрастни и наставници, ще се реализират и мотивационни обучения. За част от младежите до 25 г. е предвидено пилотно обучение, организирано на принципа на „дуалното обучение”. В рамките на проекта в ДП „БГЦПО” – клон Смолян ще се проведат обучения по ключови компетентности „Инициативност и предприемачество” и „Обществени и граждански компетентности” , придобиване на професионална квалификация по професии:

jpg

 • Хлебар-сладкар;
 • Готвач;
 • Фризьор;
 • Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи;
 • Електромонтьор;
 • Хотелиер;
 • Козметик;
 • Оператор на компютър;
 • Камериер;
 • Социален асистент.

Обучение за придобиване на професионална квалификация по част от професии:

 • Компютърен график;
 • Ресторантьор;
 • Готвач;
 • Планински водач.

Участниците получават стипендия, безплатна за тях нощувка в общежитието на ДП „БГЦПО” – клон Смолян, предлагащо всички удобства на нощуващите. По проекта се изплащат и пътни разходи. Обучението се провежда от високо квалифицирани преподаватели и завършва с държавно признат документ: свидетелство или удостоверение за професионална квалификация. График на планираните обучение можете да намерите в раздел „Курсове”.