bgdeen
logoЗа вас работодатели

1. Участие в провеждането на държавните изпити в края на курсовете, които се провеждат в клоновете!

Това ще даде възможност на Вас или Вашите представители да оценят знанията и уменията на обучените в нашите клонове лица по професия, която Ви интересува. С избрани от Вас обучени лица веднага може да проведете интервю за работа. 

2. При безработни лица: Обърнете се към местното Бюро по труда!

В Бюрата по труда има актуален График на курсовете, провеждани в клоновете на ДП БГЦПО. Попитайте за курс по интересуваща Ви професия/специалност и ще получите информация, какви кадри се обучават. В случай, че не откриете търсената от Вас професия/специалност в Графика, обърнете се към съответния клон на ДП БГЦПО. Графикът може да бъде променен при интерес от работодатели. Можете и да участвате в подбора на бъдещите обучавани.

3. Ползвайте подкрепа от държавата чрез участие в мерки за насърчаване на работодателите при включване на безработни лица в заявено от тях обучение по чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта. Повече информация можете да получите във всяко Бюро по труда и на адрес – https://www.az.government.bg/pages/profesionalnakvalifikaciya/.

4. Следете за подходящи мерки на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. За тях може да Ви информира и съответният клон на ДП БГЦПО като Ваш партньор и да Ви окаже необходимото съдействие при кандидатстване.

5. Включете се в дуално обучение съвместно с клонове на ДП БГЦПО!

Изберете надеждни Ваши служители и инвестирайте в тяхната квалификация чрез включването им в курс за дуално обучение – за изучаване на нова професия или по част от професия. Тази форма на обучение Ви гарантира не само добра квалификация, но и подходяща за Вашата фирма специализация на обучените. При дуалното обучение Вие ще участвате при разработване на учебната програма, а обучението ще се провежда в процеса на работа, на определени от Вас работни места и от Ваши служители като наставници.

Възползвайте се от подкрепата на държавата чрез Бюрото по труда по чл. 46а на Закона за насърчаване на  заетостта   при наемане на безработни лица. Допълнителна информация – https://www.az.government.bg/pages/merkipo-znz-nasarchavane-razkrivane-rabotni-mesta-za-obuchenie-chrez-rabota/

ДП БГЦПО ще Ви предостави подробна информация за дуалното обучение,      ще обучи Вашите наставници и ще Ви разработи учебната документация!

6. Планирайте мерки за повишаване квалификацията на Вашия персонал и инвестирайте в тях като се възползвате от възможностите на ДП БГЦПО чрез:

  • курсове за обучение на Ваши служители по необходимата Ви професия за придобиване на степен на професионална квалификация,
  • курсове за придобиване на квалификация по част от професия,
  • валидиране на придобити в практиката знания и умения по дадена професия,
  • семинари по определени теми, актуални за фирмата Ви. Те са кратки и могат да бъдат организирани много бързо по Ваша заявка и при съобразяване с Вашите изисквания, възможности и специфика.

7. Участвайте в национални и международни проекти, пилотни курсове и обучения съвместно с ДП БГЦПО!

От експертите на ДП БГЦПО ще получите информация и пълно съдействие при провеждането им. Те внасят иновативен елемент в работата Ви!

8. Участвайте в кратки квалификационни обучения на работното място, които могат да се проведат във Вашата фирма, по избрани от Вас теми, отнасящи се до конкретни процеси. Всеки клон може да Ви предложи такива според своята специализация и Вашите потребности.

9. Използвайте базата на клоновете за организиране на събития – семинари, работни срещи, информационни събития, конференции, др. – възползвайте се от комплексна услуга – настаняване, хранене / кафе паузи, зали с подходящо обзавеждане, оборудване с необходимата техника, административна помощ.

10. Включете Ваши работници и служители в процедура по признаване на техните знания и умения, придобити в процеса на работата. В клоновете на ДП БГЦПО съществуващите знания и умения по дадена професия/специалност ще бъдат оценени и чрез доучване / кратко допълнително обучение Вашите работници/служители ще получат държавно признат документ за квалификация. Тази процедура може да се финансира от фирмата, от лицата или и от двете заинтересовани страни.

 

Сигурно има и други възможности за съвместна дейност в

полза на добрата квалификация на персонала и неговата специализация във Ваша полза! 

      Доверете се на компетентността на служителите на ДП БГЦПО!

  СЪВМЕСТНО ЩЕ НАМЕРИМ НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ!